2021-02-25 12:32:00

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa
OŠ Jurja Habdelića                  KLASA: 112-01/21-01/1
Školska 1                               URBROJ: 238/31-18-01-21-1
10410 Velika Gorica                U Velikoj Gorici 25. 2. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Jurja Habdelića, ravnatelj OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica, objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa:

  • učitelj/ica engleskog jezika, PŠ Velika Buna, PŠ Šiljakovina i matična škola u Velikoj Gorici, 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17)

Uvjeti

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (za odgojno-obrazovne radnike), te čl. 6. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Učitelj engleskog jezika mora imati sljedeću vrstu obrazovanja sukladno članku 105. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te čl. 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) za odgojno obrazovne radnike.

A) Engleski jezik i književnost smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij: magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti – sveučilišni dodiplomski studij: profesor engleskoga jezika i književnosti, profesor engleskoga jezika i književnosti i drugoga nastavnog predmeta, Anglistika smjer: nastavnički – diplomski sveučilišni studij: magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti

B) Engleski jezik i književnost smjerovi: filološki, prevoditeljski – diplomski sveučilišni studij magistar engleskoga jezika i književnosti Anglistika smjerovi: jezik i komunikacija, lingvistički, književno-kulturološki, prevoditeljski, znanstveni – diplomski sveučilišni studij magistar engleskoga jezika i književnosti – sveučilišni dodiplomski studij diplomirani anglist Učiteljski studij – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: magistar primarnog obrazovanja (Modul ili program Engleski jezik razvidan je iz Dopunske isprave o studiju) Učiteljski studij – četverogodišnji dodiplomski stručni studij: diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga predmeta Engleskoga jezika

C) Engleski jezik i književnost – preddiplomski sveučilišni studij: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) engleskoga jezika i književnosti Anglistika – preddiplomski sveučilišni studij: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) engleskoga jezika i književnosti.

  Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o državljanstvu uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave, odnosno prilozi, dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/a je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Kandidati će biti obaviješteni o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja putem mrežne stranice školske ustanove.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.


Osnovna škola Jurja Habdelića Velika Gorica